Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα